Ornitohlogische Fotos von R.Ostrowski

Hobby

 
 

Tauben

Columba livia f. domestica

Columba palumbus

Streptopelia decaocto